iK S’ - hip & hip2 Hair Salon : Invitation Card 溝通物 / VIP 邀請卡

iK S’ - hip & hip2 Hair Salon : Invitation Card 溝通物 / VIP 邀請卡